Homeland, Honor, & Candor

Never doubt that a small group of dedicated individuals can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has (Margaret Mead).

Thursday, August 23, 2007

Хeрeнгe оруулалтын гэрээний тeсeл (1 хэсэг)

Хөрөнгө оруулалтыг гэрээний төслийг олон хүн бүрэн эхээр нь уншиж, өөрсдөө үнэлэлт дүгнэлт хийхийг хүссэн тул блогтоо үүнийг бүлэг бүлгээр нь нийтэлж байна.Монгол Улсын Засгийн Газар болон Айвенхоу Майнз Монголия Инк ХХК-ийн хооронд байгуулах Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 29-р зүйлийг үндэслэн:

Нэг талаас Монгол Улсын Засгийн Газар эрх олгосноор Монгол Улсын Сангийн сайд, Үйлдвэр худалдааны сайд, Байгаль орчны сайд /цаашид хамтад нь “Засгийн газар” гэх/ болон Нөгөө талаас хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах хүсэлт гаргасан Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан, аж ахуйн нэгжийн 2657457 дугаар бүхий улсын бүртгэлийн, гадаадын хөрөнгө оруулалтын аж ахуйн нэгжийн 00-218 дугаар бүхий гэрчилгээтэй, ашигт малтмал ашиглах 6709А тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Айвенхоу Майнз Монголия Инк ХХК /цаашид “Хөрөнгө оруулагч” гэх/:

Хөрөнгө оруулагч нь Канадын Айвенхоу Майнз Лтд компанийн санхүүжилтээр энэхүү гэрээг байгуулах өдрийг хүртэл 400 гаруй сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг оруулсан;

Айвенхоу Майнз Лтд нь Нэгдсэн Вант улсын хуулийн дагуу бүртгэлтэй Рио Тинто Интернэйшнл Холдинг Лимитед /цаашид Рио Тинто гэх/ компанитай гэрээ байгуулсан бөгөөд уг гэрээний дагуу Рио Тинтогийн зүгээс Оюу толгой төсөлд Хөрөнгө оруулагчид Айвенхоу Майнз Лтд-ийн хувьцааг эзэмших замаар хөрөнгө оруулахыг хүлээн зөвшөөрсөн;
зэргийн харгалзан тохиролцсоны үндсэн дээр Хөрөнгө оруулагчийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг тодорхой хугацаанд тогтвортой байлгах зорилгоор Хөрөнгө оруулалтын энэхүү гэрээ /цаашид Гэрээ гэх/ -г 2007 оны [ ] сарын [ ]-ны өдөр дараах нөхцөлөөр байгуулав /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 29 дүгээр 29.1 дэх заалт/.

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Энэхүү Гэрээ нь Хөрөнгө оруулагчийн Монгол Улсын Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 6709А тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд байрлах “Оюу толгой” ордод ашигт малтмалын хайгуул хийх, олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаа явуулах хугацаанд татварын орчинг тогтвортой байлга, Хөрөнгө оруулагч үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлийн үнээр борлуулах, олсон орлогоо чөлөөтэй захиран зарцуулах эрхийг нь баталгаажуулах, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хугацаа, ашигт малтмалын хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд хохирол багатай олборлох, байгаль орчныг нөхөн сэргээх, бусад төрлийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд сөрөн нөлөө үзүүлэхгүй байх, бүс нутгийг хөгжүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох, өмчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөх, Гэрээг цуцлах үндэслэл, Гэрээ байгуулагч талуудын эрх үүрэгтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалт/

1.2. “Ашигт малтмалын тухай “ хуулийн 4.1.11-д заасны дагуу “Оюу толгой” орд нь үндэсний аюулгүй байдал, улсын болон бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх хэмжээний, эсхүл жилд Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5 хувиас дээш хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой тул “стратегийн ач холбогдолтой ашигт малтмалын орд” гэж үзнэ /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.11 дэх заалт/

1.3. Хөрөнгө оруулагч нь энэхүү Гэрээг хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнө “Оюу толгой” ордод нийт 400 сая гаруй ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг оруулсан бөгөөд энэхүү Гэрээний дагуу Оюу Толгой төсөлд Айвенхоу Майнз Лтд болон Рио Тинто –ын санхүүжилтээр нийт 2,754 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулах тул “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 3-т заасны дагуу гэрээг гучин /30/ жилийн хугацаатай байгуулав /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дэх заалт/.

1.4. Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсын хуулийн дагуу шаардлагатай бүхий л түрээс, лиценз болон зөвшөөрлүүдийг авах хүсэлтээ гаргах бөгөөд Засгийн Газар хуулиар зөвшөөрөгдсөн хүрээнд тухайн түрээс, лиценз болон зөвшөөрлүүдийг авахад нь Хөрөнгө оруулагчид тусална.

1.5. Гэрээг хүчин төгөлдөр болох өдрөөс эхлэн энэхүү гэрээний заалт нь тогтвортой мөрдөгдөнө. Гэрээг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш Хөрөнгө оруулагчдад илүү таатай нөхцөл олгох аливаа хууль, тогтоомж, олон улсын гэрээ Монгол Улсад батлагдвал, тухайн таатай нөхцлийг эдлэх хүсэлтээ Хөрөнгө оруулагч Сайдад бичгээр мэдэгдэж болно. Тухайн хууль,тогтоомж, олон улсын гэрээг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн Хөрөнгө оруулагч уг таатай нөхцөлийг эдлэх болно.

1.6. Хөрөнгө оруулагчийг үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ чөлөөтэй борлуулах, экспортод гаргах, олон улсын зах зээлийн үнээр борлуулах, үүнээс олсон төгрөгийн болон гадаад валютын орлогоо чөлөөтэй захиран зарцуулах эрх болон нөхцөлөөр хангагдана /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалт/

1.7. Энэхүү гэрээ нь 6709А тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл болон 15.2 дугаар зүйлд заасан Оюу толгой төслийг бүрдүүлж байгаа бусад ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг ашиглах Үндсэн үйл ажиллагаа болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаанд хамрагдана /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалт/

1.8. “Ашигт малтмалын хууль”-ийн дагуу энэхүү гэрээний “Хавсралт-2”-д хавсаргасан Хувь Нийлүүлэгчдийн гэрээнд заасан харилцан тохиролцсон нөхцөлөөр Хөрөнгө оруулагчийн хувьцааны 34 хувийг Төр эзэмшинэ /Ашигт малтмалын тухай хуулийн 5 дүгээр зүйлийн 5дах заалт/

1.9. Хөрөнгө оруулагч нь Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмж, түүхий эд материал, хангамжийн сэлбэг хэрэгслүүд болон ажил үйлчилгээ нь үнэ, зардал, хугацаа болон чанарын хувьд өрсөлдхүйц болон олдоцтой тохиолдолд эхний ээлжинд Монгол улсаас авч хэрэглэнэ.

1.10. Энэхүү Гэрээг байгуулснаар болон Хувь Нийлүүлэгчдийн гэрээний дагуу Хөрөнгө оруулагчийн хувьцааны 34%-ийг Төрд шилжүүлснээр “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 5-р зүйлийн заалтын дагуу Хөрөнгө оруулагч , мөн Оюу Толгой төсөлд Төрийн оролцоог хангах болон хөрөнгийн биржээр хувьцаа арилжаалахтай холбогдуулан хүлээх аливаа үүргүүдээс Хөрөнгө оруулагчийг цаашид бүрмөсөн чөлөөлнө.

1.11. Энэхүү Гэрээгээр зохицуулагдаагүй аливаа харилцааг Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр Монгол Улсад мөрдөгдөж байсан хууль, тогтоомжинд заасны дагуу зохицуулна.

1.12. Энэхүү гэрээнд хэрэглэгдсэн нэр томьёог Гэрээний “Хавсралт-1”-д заасны дагуу ойлгоно.

2. ТАТВАРЫН ОРЧИН

2.1. Энэхүү Гэрээний дагуу Хөрөнгө оруулагч нь энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр мөрдөгдөж байсан албан татварын хувь, хэмжээ болон татвар ногдуулах аргачлалын дагуу Монгол Улсын “Татварын ерөнхий хууль”-ийн 16, 17 дугаар зүйлд заасан доорхи татвар, төлбөр хураамжийг төлнө. Үүнд:
1. аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар
2. гаалийн албан татвар
3. нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
4. онцгой албан татвар
5. авто бензин, дизелийн түлшний албан татвар
6. ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
7. хувь хүний орлогын албан татвар
8. зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар
9. орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татвар
10. бууны албан татвар
11. нийслэл хотын албан татвар
12. нохойны албан татвар
13. өв залгамжлал, бэлэглэлийн албан татвар
14. үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
15. улсын тэмдэгтийн хураамж
16. ус, рашаан ашигласны төлбөр
17. авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар
18. ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн хураамж
19. байгалийн ургамал ашигласны төлбөр
20. түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр
21. агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж
22. газрын төлбөр
23. ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр
24. Энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр үйлчилж байсан Монгол Улсын хуулиар тогтоосон бусад төлбөр, хураамж / “Татварын ерөнхий хууль”-ийн 16, 17 дугаар зүйл/

2.2. Хөрөнгө оруулагчийн төлбөл зохих аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хувь хэмжээ нь 0-3.0 тэрбум төгрөгийн албан татвар ногдуулах жилийн орлого олсон бол 10 хувиар, 3.0 тэрбум төгрөгөөс дээш албан татвар ногдуулах жилийн орлого олсон бол 300.0 сая төгрөг дээр дээш давсан орлогын дүнгийн 25 хувиар нэмж албан татвар ногдуулна / “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 17.1 дэх заалт/

2.3. Талууд доорхи зүйлийн зөвшөөрөв. Үүнд:

2.3.1. Оюу толгой төслийн үйлдвэрлэсэн нийт алтыг олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөхүйц үнээр Монгол Улсын Төв Банкинд худалдахаар санал болгосон тохиолдолд Оюу Толгой төслийн үйлдвэрлэсэн алтыг үнийн өсөлтийн албан татвараас чөлөөлнө.
2.3.2. Энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаанд Оюу Толгой төслөөс олборлосон болон үйлдвэрлэсэн нийт зэсийн хүдэр болон зэсийн бүтээгдэхүүнд /аль ч хэлбэрээр байж болно/ дор дурдсан тохиолдлуудад үнийн өсөлтийн албан тавар ногдуулахгүй. Үүнд:
(i) ил уурхайгаас үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн өдрөөс хойш 5 жилийн дотор, эсхүл энэхүү Гэрээний 12.1-д заасан шалтгаанаар уг таван жилээс хойших хугацаанд Хөрөнгө оруулагч дангаар, эсхүл нэг болон түүнээс дээш Гуравдагч талтай хамтран Монгол Улсад хайлуулах үйлдвэрийг барьж байгуулах: болон
(ii) тухайн хайлуулах үйлдвэр нь жилд 500,000 тонноос доошгүй баяжмал боловсруулах хүчин чадалтай байх
2.3.3. Энэхүү Гэрээний 2.3/i/ -д заасан хугацаанд хайлуулах үйлдвэр баригдаагүй тохиолдолд Гэрээний 2.3.1-2 зүйлд хамруулан тухайн хугацаа хүртэл төлбөл зохих Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварыг ногдуулах бөгөөд уг хугацаа дууссанаас хойш гурван /3/ сарын дотор тухайн татварыг бүрэн нөхөн төлөх болно.

2.4. Хөрөнгө оруулагчийн дараах орлогод дор дурдсан хувь хэмжээгээр татвар ногдуулна.
2.4.1. Ногдол ашгийн орлогод арван /10/ хувиар
2.4.2. Эрхийн шимтгэлийн орлогод арван /10/ хувиар
2.4.3. үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогод хоёр /2/ хувиар
2.4.4. Хүүгийн орлогод арван /10/ хувиар
2.4.5. Эрх борлуулсны орлогод гучин /30/ хувиар
/ “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 17.2 дах заалт/

2.5. Холбогдох давхар татварын гэрээнээс хамааран Монгол улсад байрладаггүй албан татвар төлөгчийн зөвхөн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр борлуулсан бараа, гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээнээс олсон орлогод хорин /20/ хувийн орлогын албан татвар ногдуулна / “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 17.1 дэх заалт

2.6. Талууд доорхи зүйлийг хүлээн зөвшөөрөв. Үүнд:
2.6.1. Хөрөнгө оруулагчийн хувьцааг шууд, эсхүл Монгол улсад байрладаггүй салбар компаниараа дамжуулан Айвенхоу Майнз Лимитед болон/эсхүл Рио Тинто эзэмшиж байгаа бол тухайн хувьцаанд хөрөнгө оруулагчийн төлөх ногдол ашигт 0%-ийн татвар ногдуулна. Монгол Улсад байрладаггүй бусад хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашигт давхар гэрээ, байхгүй бол Монгол улсын хуулиар албан татвар ногдуулна.
2.6.2. Хөрөнгө оруулагчийн Айвенхоу Майнз Лимитед, Рио Тинто болон/эсхүл Монгол улсад байрладаггүй салбар компанид төлсөн хүүгийн, эрхийн төлбөр, техникийн болон удирдлагын зардалд холбогдох давхар гэрээ, байхгүй бол Монгол Улсын Хуулиар энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдрөөс хойш тогтворжсон хувь хэмжээгээр албан татвар ногдуулна.

2.7. Талууд доорхи зүйлийг хүлээн зөвшөөрөв. Үүнд:
2.7.1. Энэхүү Гэрээний дагуу Хөрөнгө Оруулагчийн албан татвар ногдуулах орлогыг энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр үйлчилж байсан “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 16-р зүйл, “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 61 –р зүйлийг тус тус үндэслэн тодорхойлно. Татварын аль нэг жилд гарсан алдагдлыг /үүнд 2007 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс өмнөх алдагдал орно/ тухайн алдагдал гарсан жилийн дараах дараалсан татварын таван /5/ жилийн хугацаанд албан татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцож болно. 2007 оны 01 сарын 01-ий өдрийн байдлаархи хөрөнгөнд хуримтлуулж бүртгэсэн дүнг тэрхүү хугацааг хүртэлх гарсан алдагдалд оруулахгүй.
2.7.2. Хөрөнгө оруулагчийн зүгээс 2007 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл хүлээсэн алдагдал, хөрөнгөнд хуримтлуулан бүртгэсэн зардал, ирээдүйд албан тавар ногдох орлогоос хасч тооцох зардал болон холбогдох татвар ногдуулалт, төлөлтийн тооцоог Татварын алба баталгаажуулна.

2.8. Засгийн Газрын зүгээс Оюу Толгой төслийн эдийн засгийн ач холбогдлыг харгалзан үзэж Хөрөнгө оруулагчийн 2007 оны 01 дүгээр сарын 01 –ний өдрөөс хойш Монгол Улсын уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах тул “аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 19 дүгээр зүйлийн дагуу нийт хөрөнгө оруулалтын 10 хувьтай тэнцэх хөнгөлөлтийг Хөрөнгө оруулагч эдэлнэ. Энэхүү төслийг Монгол Улсын “Оюу Толгой” төслийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг шинээр бий болгох, эсхүл эрхэлж байгаа үйлдвэрлэл үйлчилгээг өргөтгөх, шинэчлэх зорилгоор элэгдэл байгуулах үндсэн хөрөнгөд оруулсан хөрөнгө оруулалтад үзүүлнэ.

2.9. Аж ахуйн үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос бусад орлого олох зорилгоор хөрөнгө худалдан авахад хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бол энхүү Гэрээний 2.8-д заасан хөнгөлөлт үзүүлэхгүй /Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай”хуулийн 19.2 19.3 дахь заалт/

2.10. Энэхүү Гэрээний 2.8-д зааан хөнгөлөлтийн дүн нь тухайн татварын жилд “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг тухай” хуулийн 17.1-д заасны дагуу ногдуулсан албан татварын дүнгээс их байвал илүү гарсан хэсгийг ашигтай ажилласан дараагийн 3 жилд шилжүүлэн хөнгөлнө /Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 19.5 дахь заалт/

2.11 Энэхүү Гэрээний 2.8-д заасан хөнгөлөлтийг Хөрөнгө оруулагчийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн өдрөөс эхлэн тооцно /Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 19.6 дахь заалт/

2.12 Хөрөнгө оруулагчийн гадаад улсад төлсөн албан татварт “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 19-р зүйл болон давхар гэрээний дагуу хөнгөлөлт үзүүлж болно /Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 19 дүгээр зүйл /

2.13 Хөрөнгө оруулагчийн албан татвар ногдуулах орлогоос энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр мөрдөгдөж байсан “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлд зааснаас бусад мөн хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан ний зардлыг хасч илүү гарсан хэсгийг нь татварын тайлангаас гарсан алдагдал гэнэ /Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 20.1 дахь заалт/

2.14 Энэхүү Гэрээний 2.13-т заасан алдагдлыг уг алдагдал гарсан татварын жилийн дараахь дараалсан таван /5/ жилийн албан татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцно.

2.15 Энэхүү Гэрээний 2.14 –т заасны дагуу албан татвар ногдуулах орлогоос аль нэг татварын жил хасагдах алдагдлын хэмжээ нь албан татвар ногдуулах орлогын дүнгийн тавин /50/ хувиас хэтрэхгүй байна /Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 20.3 дахь заалт/

2.16 Хөрөнгө оруулагч тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайд хийсэн хайгуулийн ажлын зардал болон уурхайн эдэлбэрийг ашиглалтанд бэлтгэсэн зардлыг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойших таван /5/ жилийн хугацаанд шулуун шугамын аргаар тогтмол хэмжээгээр үйлдвэрлэлийн зардалд оруулан тооцож, шимтгэлийн сан байгуулна /Ашигт малтмалын тухайн хуулийн 61.1 дэх заалт/

2.17 Хөрөнгө оруулагч нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмших, шилжүүлэх, талбайг шилжүүлэн авахтай холбогдон гарсан зардлыг тухайн тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх хугацаанд жил тутам шулуун шугамын аргаах тогтмол хэмжээгээр үйлдвэрлэлийн зардалд оруулан тооцож шимтгэлийн сан байгуулна /Ашигт малтмалын тухайн хуулийн 61.2 дэх заалт/

2.18 Үйлдвэрлэл болон дэд бүтцэд Хөрөнгө оруулчийн зарцуулсан эд хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын шимтгэлийн санг тэдгээр барилга байгууламжийн ашиглагдах хугацаанд тогтмол хэмжээгээр байгуулж, тэдгээртэй холбогдон гарах зардлыг тухайн санхүүгийн жилийн үйлдвэрлэлийн зардалд оруулан тооцно /Ашигт малтмалын тухайн хуулийн 61.5 дах заалт/

2.19 Оюу Толгойн төсөлтэй холбоотой зайлшгүй шаардлагаар хийгдсэн бүр төрлийн зардлууд үүнд засвар, үйлчилгээний зардал болон бусад зардлыг үйлдвэрлэлийн зардалд тооцно /Ашигт малтмалын тухайн хуулийн 61.15 дах заалт/

2.20 “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хууль болон энэхүү Гэрээнд зааснаас бусад нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг импортлосон болон үйлдвэрлэсэн, борлуулсан бараа, гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээний албан татвар тооцох үнэлгээний арван /10/ хувиар ногдуулна / “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 11.1 дэх заалт/

2.21 Талууд доорхи зүйлийг харилцан тохиров. Үүнд:
2.21.1 Хөрөнгө оруулагчийн Оюу Толгой төслийн хэрэгцээнд зориулсан барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаанд түр болон байнгын хугацаагаар хэрэглэхээр импортлосон болон дотоодын зах зээлээс худалдан авсан авто бензин болон дизелийн түлшнээс бусад бүх төрлийн бараа материал, тоног төхөөрөмж, болон ажиллах хүч /үүнд түүхий эд үүгээр хязгаарлагдахгүй бусад бараа материал/, үйлдвэр цех, машин, тоног төхөрөмж /сэлбэг хэрэгсэл үүнд орно/ тээврийн хэрэгсэл /үүнд седан кузовтой автомашин орохгүй/ болон нисэх онгоцны гаалийн албан татвар ногдуулахгүй.
2.21.2 Барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаа дууссаны дараа “Гаалийн тухай хууль” болон “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн дагуу энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш тогтворжсон гаалийн татвар ногдуулна /Гаалийн албан татварын тухай хууль/

2.22 Экспортод гаргасан дараах бараа, ажил үйлчилгээний нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь хэмжээ тэг хувь /0%/ -тай тэнцүү байна.
2.22.1 Худалдах зориулалтаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс Хөрөнгө оруулагчийн экспортонд гаргасан бөгөөд гаалийн байгуулагад мэдүүлсэн бараа бүтээгдэхүүн
2.22.2 Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадаад улсад, гадаад улсаас Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт, түүнчлэн Монгол улсын нутгаар дамжуулан бусад улсад гаргасан ачаа тээврийн үйлчилгээ
2.22.3 Гадаад улсад үзүүлсэн /албан татвараас чөлөөлсөн үйлчилгээг оролцуулан/ үйлчилгээ
2.22.4 Үйлчилгээ үзүүлэх үед Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаагүй гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээ / түүний дотор албан татвараас чөлөөлсөн үйлчилгээг оролцуулсан /”Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухайн хуулийн 12.1 дэх заалт/

2.23 Хөрөнгө оруулагчийн хүсэлтийн дагуу гүний гааль, гаалийн баталгаат агуулах болон гадаадын иргэдийн асуудал хариуцсан байцаагчийг Оюу Толгойд хяналт шалгалт хийлгэх зорилгоор ажиллуулж болно.

2.24 Хөрөнгө оруулагч өөрийн хөрөнгөөрөө хийлийн боомтыг барьж байгуулсан болон засан тохижуулсан тохиолдолд уг хөрөнгийн хэмжээгээр Хөрөнгийн хэмжээгээр Хөрөнгө оруулагчийн албан татварт ногдох орлогоос хасч тооцно.

2.25 Хөрөнгө оруулагчийн үндсэн үйл ажиллагаанд шаардагдах буцааж гаргах нөхцөлтэй импортлосон тоног төхөөрөмжид гаалийн татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулахгүй /”Гаалийн тарифийн тухай” хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт, ГЕГ-ын даргын 2001 оны 2-р сарын 13-ны 113 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт/

2.26 Хөрөнгө оруулагч түр горимоор импортлосон тоног төхөөрөмжийг хугацаанд нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс буцаан гаргаагүй бол гаалийн албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болох үед
мөрдөгдөж байсан хувь хэмжээгээр нөхөн ногдуулна / “Гаалийн тухайн хуулийн 12-р зүйл/

2.27 Хөрөнгө оруулагчийн өөрийн хэрэгцээнд зориулсан импортлосон болон дотоодын зах зээлээс худалдан авсан автобензин , дизелийн түлшинд автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, автобензин дизелийн түлшний албан татвар болон гаалийн албан татварын энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болох үед мөрдөгдөж байсан тогтоомжид заасан хувь хэмжээгээр ногдуулна.
/” Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 11 дүгэр зүйлийн 1 дэх заалт, “автобензин дизелийн түлшний албан татварын тухай” хуулийн 6 дугаар зүйл, “онцгой албан татварын тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт, УИХ-ын 199 оны 6 дугаар сарын 3-ны 27-р тогтоол

2.28 Хөрөнгө оруулагчид эгүүлэн олгох нэмэгдэл өртгийн албан татварыг Хөрөнгө оруулагчийн төлөх бусад албан татварт суутган тооцож болно / Татварын ерөнхий хуулий”н 12-р зүйлийн 5 дахь заалт/

2.29 Хөрөнгө оруулагчийн үйл ажиллагаанд оролцон Монгол Улсад байнга болон түр хугацаагаар оршин сууж хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэд, хувь хүний орлогын албан татварыг арван/10/ хувиар төлнө / “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай” хуулийн 25 дугаар зүйл/

2.30 Хөрөнгө оруулагчийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа Монгол Улсын иргэд хувь хүний орлогын албан таварыг арван /10/ хувиар төлнө / “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай” хуулийн 25 дугаар зүйл/

2.31 Талууд доорхи зүйлийг зөвшөөрөв. Үүнд:
2.31.1 Энэхүү Гэрээний 2.31.2-т зааснаас бусад тохиолдолд энхүү Гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаанд уг гэрээний заалт нь түүнийг байгуулагдсанаас хойш батлагдсан татварын хууль, тогтоомжийн заалтаас үл хамааран тогтвортой мөрдөгдөнө / “Татварын ерөнхий хуулийн” 12.5 дах заалт/
2.31.2 Энэхүү Гэрээ хүчин төгөлдөр болсны дараа батлагдсан аливаа хууль, тогтоомж эсхүл давхар татварын гэрээгээр тогтоосон хувь хэмжээ нь энхүү Гэрээнд заасан албан татварын хувь хэмжээнээс доогуур, эсхүл Хөрөнгө оруулагчийн төлбөл зохих албан татварыг бууруулахаар бол тухайн доогуур тогтоогдсон албан татварын хувь хэмжээ, Татварын бууралт нь Хөрөнгө оруулагчид мөн адил үйлчилнэ.

2.32 Хөрөнгө оруулагч түүнтэй харилцан хамаарал бүхий этгээдэд зах зээлийн үнээс хямд буюу өндөр үнээр бараа борлуулсан, ажил хийсэн , үлчилгээ үзүүлсэн, бараа, хөрөнгө шилжүүлсэн бол тухайн бараа, ажил, үйлчилгээнд албан татвар ногдох орлогыг тодорхойлохдоо харилцан хамааралгүй этгээдийн хооронд хийгдсэн түүнтэй адилтгах бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын үнийг жишиг болгон Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа Хөгжлийн Байгуулагаас хэвлэн нийтлүүлсэн шилжүүлгийн зарчмыг баримтална.

2.33 Хөрөнгө оруулагчийн төсөвт төлөх болон төлбөр хийх албан татвар, төлбөр, хураамжийг тооцох зорилгоор Хөрөнгө оруулагч нь санхүүгийн бүртгэлээ ам.доллароор хөтөлж болно.Төгрөгөөр төлөх албан татвар, төлбөр, хураамжийг тооцохдоо тухайн үед мөрдөж буй валютын ханшийг үгдэслэн ам.долларын төгрөгт шилжүүлж тооцно.

2.34 Дор дурдсан гүйлгээг /үүнд бүх хийгдсэн болон хүлээн авсан төлбөр орно./ Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу ногдох албан татвараас чөлөөлнө.
2.34.1 Хөрөнгө оруулагчийн хувьцааг Хувьцаа эзэмшигчдийн Гэрээнд заасны дагуу Төрд шилжүүлж эсхүл шинээр гаргаж олгосон тохиолдолд
2.34.2 Айвенхоу Майнз Монголиа Инк ХХК-д Төрийн эзэмших хувьцааг санхүүжүүлэх зорилгоор Төрд зээл олгох, олгосон зээл болон түүний хүүг эргүүлэн төлөх тохиолдолд
2.34.3 Хөрөнгө оруулагчийн хувьцааг Төрд шилжүүлэх эсхүл шинээр гаргаж олгох үйл ажиллагааны хүрээнд Хөрөнгө оруулагчийн сонгосон хуулийн этгээдэд Хөрөнгө оруулагчийн аливаа хөдөлх болон үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх, түүнчлэн
2.34.4 Хөрөнгөн оруулагчийн толгой Компагид өөрчлөлт орохгүйгээр Хөрөнгө оруулагчийн хувьцааг эзэмших эрхийг Айвенхоу Майнз Лимитед болон Рио Тинто компанийн хооронд /түүний дотор түүний салбаруудын хооронд/ шилжүүлэхэд

2.35 Энэхүү Гэрээний 3.7 дугаар зүйлийн дагуу төлбөл зохих ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 12.1.14 дүгээр зүйлийн дагуу ногдох нийт орлогоос хасагдах зардалд оуулж тооцно.

2.36 Энэхүү Гэрээний 3.8 дугаар зүйлийн дагуу төлбөл зохих ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 13.-р зүйлд изаасны дагуу элэгдэл байгуулах үндсэн хөрөнгөд оруулж тооцно /“ Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 13-р зүйл /

2.37 Хэрэв тухайн сард Хөрөнгө оруулагч эгүүлэн олгох нэмэгдсэн өртгийн албан татвар нь хөрөнгө оруулагчийн төлөх ёстой нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас илүү гарсан татварын албанаас дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:
2.37.1 Дараагийн сар, улирал, жилд төлөх ёстой нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас хасч тооцно.
2.37.2 Төвлөрсөн буюу орон нутгийн төсөвт төлөх ёстой бусад төрлийн албан татварын төлөлтөөс хасч тооцно /” Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хуулийн 15 дугаар зүйл/
2.37.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг илүү төлсөн тохиолдолд илүү гарсан хэсгийг Татвар ногдуулах, Татварын төлөлтөнд хяналт тавих, татвар хураах тухай хуулийн 21.1.3 дугаар зүйлийн дагуу буцаан олгоно.

2.38 Засгийн Газар болон Хөрөнгө оруулагч нь Хөрөнгө оруулагчийн ирээдүйд төлөх татварыг сайн дураара урьдчилан төлөх, мөн тэрхүү урьдчилсан төлбөрийг татварын гүйцэтгэлээс хэрхэн тооцож суутгах асуудлаар бичгээр тохиролцож болно. Тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд тэр нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг болно.
Урьдчилсан төлбөрт жилийн 3 хувийн хүү тооцох бөгөөд хөрөнгө оруулагчийн төлөх татварын дүнгээс бүрэн суутгаж дуусгах буюу эсвэл Нэмэгдсэн өртгийн албан таварын тохиололд илүү төлөлтөөс хасч тооцох эгүүлэн олгож дуустал хүү бодно.

Үргэлжлэл бий...

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Bold-d bayarlalaa. Ajliin bair deer tohoildoj baigaa berhsheeluudeesee huvaalzaarai. Bi ch bas Mongoldoo ochmoor baina, mergejileeree ajillah bolomjgui ch bas ashigt maltmal, technilogiin chiglel ruu oroh bolomjtoi. Office iin ajil ch bj bolno.

11:47 PM  
Blogger Bold Sandagdorj said...

Zugeer dee. Update hiih zav garahgui l baina. Tegj bgaad yum bichnee.

2:30 PM  
Anonymous OG said...

Ene tosliin urgeljlel ni bhgui ym u? urgeljlel ni heregtei bna.

10:44 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home